+90 312 495 81 96

Sosyal Medyada Biz}

Enerji Muhasebesi

Enerji Muhasebesi diğer maliyet muhasebesi hesaplamaları gibi yönetim açısından son derece önemli bir yöntemdir. Bu yöntem tesise;

• Enerji kullanımının ve maliyetlerin kontrolünde,
• Kısa ve uzun vadede tesisin enerji kullanım eğiliminin belirlenmesinde,
• Bütçe ve plan hazırlıklarının yapılmasında,
• Yatırımların karlılığını ortaya çıkararak yönetimin enerji tasarrufu için daha fazla kaynak ayırmasına destek teşkil etmesinde faydalar sağlar .

ENERJİ MUHASEBESİNİN GEREKLİLİĞİ

Enerji maliyeti, toplam üretim ve işletme maliyeti içinde küçük bir paya sahipmiş gibi görünebilir. Fakat parasal olarak, tesisin karıyla karşılaştırıldığında, enerji harcamalarının büyüklüğü daha iyi anlaşıIabilir.

Enerji Muhasebesi, enerji maliyetinin belirlenerek enerji kullanımının daha dikkatli olarak kontrol altında tutulması ve işletme karlılığının yükseltilmesinde ilk adımı teşkil eder.

Enerji Muhasebesi, planlı bir sistem içinde genel enerji verimliliğinin arttırılması için disiplinli bir yö- netim şekli ile, enerji tüketiminin dikkatle ölçülmesi ve rapor edilmesi şeklinde de açıklanabilir. Söz konusu Muhasebe Sisteminin dikkatle uygulanması ile kısa veya uzun periyotlarda enerji maliyeti ve verimlilikteki değişimler ve bu değişimlerin nedenleri belirlenebilir.

Sağlıklı bir enerji muhasebesi yönetime, enerji girdileri hakkında bilgi veren temel kaynak olarak de- ğerlendirilebilir ve yönetime işletme karının yükseltilmesi çalışmalarında en büyük yardımı sağlar.

ÖZGÜL ENERJİ TÜKETİMİNİN HESAPLANMASI

Enerji Muhasebesinde en önemli kavramlardan biri de, “birim üretim başına enerji tüketimi” olarak da açıklanan “Ozgül Enerji Tüketimi” kavramıdır. Bu kavram (Energy Intensity) Enerji Yoğunluğu olarak da adlandırılmaktadır. Bu değerin hesaplanması üreticiye, birim üretim başına enerji tüketiminin aynı sektörde çalışan yurt içi ve yurt dışı firmalarla karşılaştırma yapma olanağını sağlar. Sonuç olarak işletmede aksaklıklar belirlenerek bazı değişikliklerle bu aksaklıklar giderilmeye çalışıIır.

kWh/Kg kumaş,kCal/Kg çimento.lt dizel yakıt/100 Km.gibi

ENERJİ MUHASEBESİNİN AŞAMALARI

Bu işlem için tesisin çalışma alanı. üretim şekli ve kapasitesi gözönünde bulundurularak tesis yapısı- na uygun bir Enerji Muhasebesi Sistemi geliştirilir. Sistemin aşamaları genel olarak aşağıdaki gibidir.
1. Enerji tüketimi yüksek ekipmanların tüketimlerinin kolayca ve sürekli takip edilmesini sağlayacak standard bir format geliştirilmelidir. Bu format,

• Rapor periyodu,
• Enerjinin türü; gaz, sıvı veya elektrik, üretim bölümü / üretim prosesi.
• Tüketilen enerji miktarı; ton petrol, m3 gaz, kWh elektrik
• Üretim miktarı ve birimi,
• Özgül enerji tüketimi gibi bölümleri içermelidir.

2. Gerekli bilgilerin sağlanması için bir prosedür geliştirilmelidir. çoğu kez özgül enerji- nin belirlenmesi için üretim miktarını ve tüketilen enerjiyi ölçecek cihazlar gerekebilir.

3. Gerekli verilerin toplanmasında ve rapor edilmesinde sorumlu kişiler belirlenmelidir.

4. Elde edilen bilgiler incelenerek değerlendirilmelidir.

5. Veri analizlerine bağlı olarak enerji tüketiminin azaltılıp tesisin daha verimli çalışması için harekete geçilmelidir.